Bình bột chữa cháy ABC

Bình chữa cháy SRI Malaysia

Bình chữa cháy Malaysia SRI ABC khối lượng 1kg 2kg 4kg 6kg 9kg

Bình chữa cháy siêu nhỏ FSS 25 50 100 Sec

Bình dùng cho các loại ô tô rất phù hợp

Bình chữa cháy ABC MFZL2

Chất chữa cháy NaHCO3, chữa cháy chất rắn lỏng khí và thiết bị điện

Bình chữa cháy xe đẩy ABC MFTZ35

Bình chữa cháy xe đẩy 35kg

Bình chữa cháy bột ABC MFZL8

Dập tắt các đám cháy dầu mỏ , chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy..

Bình chữa cháy bột ABC MFZL4

Chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng khí, ngoại trừ thiết bị điện